Beställ Åkarnet här

Mellan följande parter

A.

Namn: Halda AB

Org,nr: 556227-0321

Adress: Hammarbacken 8, 191 81 Sollentuna

("Halda" eller "Part"); och

 

B.

Bilaga 1 som finns i allmänna villkor

A. Halda utvecklar och levererar informationssystem för taxiverksamhet samt erbjuder tillhörande tjänster för sina kunder inom taxibranschen.

B. Parterna kommer överens om tillhandahållandet av Åkarnet-tjänsten för Kunden i enlighet med detta Avtal och det Allmänna Villkor som finns med som bilaga till Avtalet.

1. Åkarnet-tjänsten

Åkarnet-tjänsten är en av Haldas utvecklade nätbaserad tjänst där kunden med hjälp av olika val kan, så gott som, i realtid följa taxameterns uppsamlade information t.ex. betalningshändelser, körpassrapporteringar/körpassets innehåll, platsinformation och/eller annan information som förmedlas till Åkarnet-tjänsten genom bilens trådlösa förbindelser. Åkarnet-tjänsten består av de separata servicekomponenter som listats i Bilaga 1 och som indelats enligt den information som förmedlas från bilens system till Åkarnet-tjänsten. Kunden bestämmer vilka servicekomponenter i Bilaga 1 som inkluderas i den Åkarnet-tjänst som erbjuds Kunden. Parterna kan skriftligen uppdatera Bilaga 1 under avtalsperioden i enlighet med de Allmänna Villkoren (definierat nedan).

2. Allmänna Villkor

Halda erbjuder Kunden Åkarnet-tjänsten inklusive de av Kunden valda servicekomponenterna i Bilaga 1 i enlighet med detta Avtal och Haldas allmänna villkor i Bilaga 2 gällande Åkarnet-tjänsten (”Allmänna Villkor”).

Ladda ner och läs de allmänna villkoren

 

 

 

3. Avgifter

Kunden är skyldig att som ersättning för användandet av Åkarnet-tjänsten erlägga de avgifter åt Halda som fastställts i Bilaga 1. Betalningsvillkoren bestäms enligt de Allmänna Villkoren. Om Partnerna kommer överens om att inkludera nya servicekomponenter i Åkarnet-tjänsten under avtalsperioden, skall betalningarna i Bilaga 1 justeras på motsvarande sätt.

4. Avtalsperiod och uppsägning

Detta Avtal träder ikraft på ikraftträdelsedagen och gäller sedan tillsvidare. Båda Parterna har rätt att säga upp detta Avtal med tre (3) månaders uppsägningstid. Meddelande om uppsägning skall ske skriftligen, och uppsägningstiden beräknas från den sista dagen av den kalendermånad under vilken Avtalet sagts upp.